Regulamin sprzedaży.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę SUNEN Sp. z o.o., 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer Rejestru Przedsiębiorców KRS: 0000323051, NIP: 586 223 09 01, REGON: 220738540, GIOS: E0015919WBW.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod nr telefonu :587171236 w godz. 9-17 w dni robocze lub wysyłając maila na adres: info@sunen.com

§1

Definicje

1.    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr144 ,poz.1204 ze zm.).

2.    Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (w tym również Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej bezpośrednio niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) , a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

3.    Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie (potwierdzając informacje mailem ) lub wyłącznie drogą mailową.

4.    Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta pozaSklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną, która wymaga dodatkowo potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia na trwałym nośniku, przed realizacją przez Sprzedającego.).

8. Sklep Internetowy (Sklep, Sklep Internetowy)– serwis internetowy dostępny pod adresami powernned.com, glovii.com, the3doodler.pl, sous.vide.shop, sunen.com, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

9. Strona – Sprzedający i Klient.

10. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresami wymienionymi w punkcie 8.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

13. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedającemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

14. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

§2

Zasady ogólne

1.  Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem (który jest integralną częścią każdej umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest powszechnie dostępny na stronie Sklepu Internetowego oraz  akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.  Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3.  Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.  Informacje handlowe zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert kupna.

5.  Warunkiem technicznym, wymaganym do korzystania ze Sklepu Internetowego przez Kupującego, jest dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu.

6.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

7.  Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

8.  Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazuje aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 18 miesięcy od ostatniej aktywności.

9.  Wypowiedzenie przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązanie umowy za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
- cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest w oczywisty sposób sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
- działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
- otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
- uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
- Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
- Klient w rażący lub nagminny sposób narusza postanowienia Regulaminu,
- podane przez Klienta dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego (potwierdzonego wysłanym następnie e-mailem) lub wyłącznie za pośrednictwem wiadomości e-mail.
- przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych lub literackich).
- oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.

13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży,

14. Termin wypowiedzenia umowy w w/w przypadkach wynosi 7dni.

15. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a SUNEN Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie Internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest sklep stacjonarny SUNEN Sp. z o.o.

§3

Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w EUR, USD, PLN lub GBP (zawierają podatek VAT). Koszt wydania i odebrania towaru ponosi Klient - podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty dostawy są pobierane odrębnie i uwidocznione jako osobna pozycja na fakturze VAT.

2. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia

3. Każde zamówienie przed realizacją musi zostać zapisane na trwałym nośniku, bez względu na sposób jego złożenia

4. Zamówienia są przyjmowane:

- przez stronę internetową za pomocą formularza (Kupujący składa zamówienie poprzez kliknięcie ikony „do koszyka” zamieszczonej przy produkcie oraz „Zamawiam” przy podsumowaniu całości zamówienia oraz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego ), ostateczne złożenie zamówienia następuje po kliknięciu ikony „Zamawiam i płacę” po podaniu danych kontaktowych.

- telefonicznie w dni robocze w godz. 8-16 pod nr tel 587171236 (zamówienia telefoniczne będą realizowane przez Sprzedającego po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego na trwałym nośniku: mailem lub listownie)

- drogą mailową za pomocą poczty elektronicznej info@sunen.com.

 

5.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
- o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
- o dobrowolnym przystąpieniu do korzystania z usług Sklepu Internetowego,
- o spełnieniu przewidzianych w Regulaminie warunków zastania Klientem,
- o stwierdzeniu, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
- o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
- o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości od Sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

6.  Zamówienia poprzez stronę internetową i mailowo można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

      Zamówienie drogą telefoniczną (realizowane wyłącznie po potwierdzeniu e-mailem lub listem pocztowym ) jest możliwe wyłącznie w godzinach pracy.

7.  Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

8.  W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

9.  Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.

      Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

10. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia . W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

12. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczne potwierdzenie ze Sklepu Internetowego zawierające informacje o zakupionych produktach.

13. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia, potwierdzonego na trwałym nośniku, pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub w przypadku płatności elektronicznych, z momentem otrzymania informacji o wpłacie od operatora płatności.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w Sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany powyższe nie będą miały wpływu na już zawarte umowy .

§4

Koszty i termin wysyłki

1.   Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową lub przekazany listownie. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.   Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego lub w wybranym Paczkomacie.

3.   Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni, nie dłużej jednak niż 30 dni.

4.   Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w trakcie składania zamówienia. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Dostawy realizujemy na terenie całego świata.

§5

Płatności

1.   Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę VAT).

2.   Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w Sklepie Internetowym produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką w kasie sklepu stacjonarnego.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Przelewem lub kartą płatniczą online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24.pl. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Poprzez system PayPal/HiPay/Amazon Payments lub podobne – wymagane posiadanie konta w danym serwisie i logowanie przy pomocy zarejestrowanego adresu e-mail. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 3. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.

§6

Odbiór towaru

1.   Dostawy są realizowane na terytorium całego świata.

2.  Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki lub w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3.   Zamówienia złożone z opcją odbioru osobistego w wybranym sklepie będą czekać na odbiór przez 7dni. Po tym czasie, jeśli nie zostaną odebrane, będą anulowane.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

1.   Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów w sytuacji jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. W takim przypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

3.   Termin 14 dni na zwrot jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania rzeczy.

4.   Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć na formularzu o treści:

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat : SUNEN Sp. z o.o., 81-530 Gdynia, ul. Wrocławska 114.

Niniejszym informujęo  odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:...................................................................................

– Data zawarcia umowy/odbioru:.............................................

– Imię i nazwisko kupującego.............................................

– Adres kupującego.............................................

– Podpis Kupującego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):.............................................

– Data wpełnienia.............................................

5.   Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.   Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego.

7.   Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty bez zastrzeżeń tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania za wyłączeniem normalnego zarządu.

Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku o którym mowa w pkt. 1. na adres siedziby Sprzedającego.

Kupujący powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, gratisy, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

W przypadku gdy zwracany produkt będzie w stanie wykraczającym granicę normalnego zarządu Sprzedający ma prawo potrącić wartość odtworzeniową od zwracanej kwoty na podstawie dostarczonej faktury VAT za usługę / materiały.

8.   Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.   Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;

8)   w której Kupującemu wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupującemu żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedający o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy po przekroczeniu terminu zgodnie z ust. 1, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego

12. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

13. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta emailem lub listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.

Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

§8

Procedura reklamacji

1.   Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.

2.   W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może telefonicznie powiadomić Sprzedającego (a następnie powinien ten fakt potwierdzić na trwałym nośniku: mailem lub listownie) lub reklamowany towar wraz z pismem określającym dokładnie rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, odesłać na adres siedziby i koszt Sprzedającego.

3.   Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

4.   Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania od Klienta reklamowanego towaru.

§9

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.   Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania, żądania ich korekty lub usunięcia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dn. 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

4. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

§10

Postanowienia końcowe

1.   W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

2.   Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3.   Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.   Data opublikowania regulaminu 28.03.2017r.